【Pyclouds】日本隧道NAT开售

Mini
1 CPU
512MB RAM
5GB SSD
1 共享IPv4
300Mbps 峰值带宽
3+1 端口
2TB 双向流量
入口 泉州移动
端口全部设置好之后请发工单设置端口转发并获取隧道入口IP
https://pyclouds.com/cart.php?a=add&pid=47
49/mo

Small
2 CPU
1024MB RAM
10GB SSD
1 共享IPv4
300Mbps 峰值带宽
10+1 端口
10TB 双向流量
入口 泉州移动
端口全部设置好之后请发工单设置端口转发并获取隧道入口IP
https://pyclouds.com/cart.php?a=add&pid=48
199/mo

季付及以上8折优惠码:NPMAJF9F72